Oferta

Konferencje i Seminaria Motywacyjne

 • Sukces w czasach kryzysu
 • Sztuka budowania relacji
 • Komunikacja w biznesie
 • Sukces – Zasady zwycięstwa

Spotkania motywacyjne

Celem spotkań motywacyjnych jest wzbudzenie zaangażowania oraz uświadomienie realnego wpływu jaki mamy na swoją sytuację zawodową i osobistą. W trakcie spotkań motywacyjnych uczestnicy inspirowani są do zmiany poprzez odpowiedzi na główne pytania:

 1. Jakie są zasady wzbudzania własnej motywacji, a w konsekwencji swojej aktywności oraz zaangażowania w codziennym funkcjonowaniu ?
 2. Co w nas samych nie pozwala nam działać i niszczy nasze zaangażowanie, nie pozwalając nam osiągać sukcesu?
 3. Co robić, by być odważnym i konsekwentnym w swoim funkcjonowaniu?

Adresowane do grup – firma, działy firmy, zespoły zadaniowe, grupy otwarte. Spotkania motywacyjne są przydatne w każdej sytuacji i w każdym momencie życia grupy zawodowej, szczególnie zaś w przypadku:

 • spadku zaangażowania i wyników,
 • kryzysu motywacyjnego wewnątrz grupy
 • zmiany struktury i ról zespołowych
 • zmiany zadań i celów
 • wprowadzania zmiany w całej organizacji.

Coachingi indywidualne

Celem coachingów indywidualnych jest pobudzanie do poszukiwania rozwiązań i przekraczania własnych barier, a w konsekwencji do stałego rozwoju zawodowego i osobistego. Coachingi adresowane są do osób indywidualnych bez względu na rodzaj ich aktywności zawodowej oraz do osób na stanowiskach menedżerskich bez względu na ich umocowanie w strukturze zarządzania. Zapraszamy:

 • menedżerów liniowych, kierujących zespołami wykonawczymi,
 • menedżerów średniego szczebla, kierujących działami organizacji,
 • liderów na najwyższym szczeblu, odpowiedzialnych za wizję i kierunek rozwoju organizacji. Coachingi indywidualne pozwalają na analizę własnego dotychczasowego sposobu funkcjonowania i dokonywanie twórczej, rozwojowej zmiany przy profesjonalnym wsparciu coacha, zapewniającym dyskrecję i bezpieczeństwo

Konsultacje i doradztwo

Celem konsultacji i doradztwa jest analiza zaplanowanych celów, diagnoza czynników hamujących lub osłabiających i udzielenie wskazówek co do sposobu działania lub podejmowania decyzji. Konsultacje adresowane są do osób pracujących w organizacji na stanowiskach menedżerskich bez względu na ich umocowanie w strukturze zarządzania. Konsultacje i doradztwo polecamy menedżerom szczególnie w następujących obszarach:

 • budowanie i rozwijanie zespołu
 •  zarządzanie wynikami podległego zespołu
 • budowanie i rozwijanie własnego autorytetu menedżerskiego
 • planowanie zmian i decyzji strategicznych
 • wdrażanie nowych standardów działania w organizacji
 • praca z zespołem w zmianie organizacyjnej

Szkoła Liderów

Kompleksowy projekt rozwojowy obejmujący szkolenia, spotkania motywacyjne, coachingi oraz konsultacje i doradztwo. Celem projektu jest nabycie i doskonalenie kompetencji właściwych dla funkcjonowania skutecznego lidera. Szkoła Liderów skierowana jest dla osób na stanowiskach kierowniczych bez względu na ich umocowanie w strukturze zarządzania i może mieć charakter projektu zamkniętego (dla menedżerów jednej organizacji) jak i otwartego (dla menedżerów z różnych organizacji). Projekt kładzie szczególny nacisk na doskonalenie się w następujących czterech obszarach:

 1. podejście przywódcze i umiejętności przekonywania oraz wywierania pozytywnego wpływu
 2. przekładanie wizji i celów na konkretne działania zarządcze w pracy z podwładnymi
 3. odpowiedzialność zadaniowa w postawie i codziennych działaniach lidera
 4. motywowanie podwładnych w warunkach standardowych i kryzysowych

Szkoła Liderów adresowana jest przede wszystkim dla organizacji chcących:

 • promować na wszystkich szczeblach zarządzania ten sam standard przewodzenia i kierowania ludźmi
 • wzmacniać przywódczą rolę kadry kierowniczej i jej znaczenie w organizacji
 • wspierać i rozwijać menedżerów z niewielkim stażem lub menedżerów zaraz po awansie
 • Szczegółowa ścieżka merytoryczno-programowa Szkoły Liderów w przypadku projektu zamkniętego budowana jest każdorazowo przy uwzględnieniu specyfiki i oczekiwań organizacji.

 Szkolenia

Celem szkoleń jest nabycie lub doskonalenie kompetencji zadaniowych przekładających się na skuteczne funkcjonowanie i sukces w środowisku pracy. Nasze szkolenia prowadzone są zawsze w oparciu o metodę warsztatową, która powoduje, że każdy uczestnik zajęć ma okazję do przećwiczenia określonego sposobu działania i uzyskania rzetelnej oraz motywującej informacji zwrotnej. Aby warunek warsztatowego podejścia do szkolenia został spełniony preferujemy pracę w grupach o liczebności od 8 do 12 osób.Nasz proces szkoleniowy obejmuje standardowo trzy etapy:

 1. Przeprowadzenie warsztatu tematycznegoCel: doskonalenie kompetencji tematycznych
 2. Stały kontakt z uczestnikami zajęć do miesiąca po terminie warsztatuCel: motywowanie do stosowania w praktyce ćwiczonych umiejętności
 3. Sesja zamykająca proces szkoleniowy do 6 tygodni po terminie warsztatu

Cel: podsumowanie efektów stosowania umiejętności, poszukiwanie rozwiązań w przypadku ewentualnych niepowodzeń, zmotywowanie do stałego stosowania.

Nasz proces szkoleniowy – tematyka standard:

 • Automotywacja – jak osiągać sukces pracując z samym sobą? Grupa docelowa: szkolenie dla każdego
 • Motywowanie – jak stale wspierać zaangażowanie pracowników? Grupa docelowa: dla menedżerów
 • Wystąpienia publiczne – jak prezentować się przed audytorium?
 • Grupa docelowa: osoby, które w swojej pracy występują przed publicznością
 • Kierowanie podwładnymi – jak być menedżerem na co dzień?
  Grupa docelowa: osoby o niewielkim stażu na stanowisku kierowniczym
 • Zarządzanie zmianą – jak przeprowadzić innych przez nieznane? Grupa docelowa: szkolenie dla menedżerów
 • Osiąganie efektów – jak mobilizować podwładnych do realizowania celów i zadań? Grupa docelowa: szkolenie dla menedżerów
 • Wywieranie wpływu – jak przekonać innych? Grupa docelowa: szkolenie dla każdego
 • Zarządzanie konfliktami – jak konstruktywnie rozwiązywać spory? Grupa docelowa: szkolenie dla każdego
 • „Zaangażowanie i sukces w pracy” Trening zarządzania energią Grupa docelowa: szkolenie dla każdego
 • „Droga do mistrzostwa w sporcie i biznesie” Grupa docelowa: szkolenie dla każdego
 • Trening panowania nad stresem Grupa docelowa: szkolenie dla każdego
 • Nawyki lidera i organizacji
  Grupa docelowa: szkolenie dla każdego

 

Poza tematyką standard przygotowujemy konkretne zagadnienia szkoleniowe na zlecenie, które uwzględniają specyficzną sytuację, cele i oczekiwania zamawiającego.

 

 


 

Crown Consulting sp z o.o. 
45-064 Opole 
ul.Kołłątaja 11 
Nip 7543061653 Regon 161445266 
KRS 0000409148  Sąd Rejonowy w Opolu 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego